Floating Contact Form Portlet
Εκδότης Αντικειμένων

Επιστροφή Οδηγός δασμολογικής κατάταξης

Αντιμετωπίστε την πολυπλοκότητα του Εναρμονισμένου Συστήματος με αυτόν το χρήσιμο οδηγό.

Για να φτάσουν στους πελάτες σας, τα προϊόντα σας θα πρέπει να περάσουν διεθνή σύνορα. Αυτή μπορεί να είναι μια περίπλοκη διαδικασία, η οποία εμπεριέχει γραφειοκρατικές διατυπώσεις και νομικές δηλώσεις. Για να διασφαλίσετε ότι αυτή η διαδικασία διεκπεραιώνεται ομαλά, η σωστή δασμολογική κατάταξη των προϊόντων σας αποτελεί κρίσιμο σημείο. Σε αυτόν τον οδηγό, εξηγούμε τα βασικά στοιχεία του συστήματος τελωνειακής κατάταξης, ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε καλύτερα αυτήν τη σημαντική διαδικασία. 

Τι είναι το Εναρμονισμένο Σύστημα και γιατί είναι σημαντικό;

Το Εναρμονισμένο Σύστημα (ΕΣ) αναπτύχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό τελωνείων ως μια πολλαπλών χρήσεων διεθνής κατάταξη προϊόντων που περιγράφει όλα τα προϊόντα τα οποία μπορούν να διακινούνται στο εμπόριο διεθνώς. Για την επιτυχή διέλευση των εμπορευμάτων από διεθνή σύνορα, θα πρέπει να δηλωθεί ο σωστός κωδικός ΕΣ (γνωστός και ως κωδικός Εναρμονισμένου Δασμολογικού Συστήματος). Αυτός ο κωδικός προσδιορίζει το δασμό και το φόρο που καταβάλλονται επί του εμπορεύματος. 

Πώς λειτουργεί;

Το σύστημα κωδικοποίησης του ΕΣ χρησιμοποιεί ως βάση για την κατάταξη σε κάθε χώρα έναν 6ψήφιο αριθμό που ισχύει σε διεθνές επίπεδο. Το ΕΣ αποτελείται από 5.300 περιγραφές εμπορευμάτων ή προϊόντων, που εμφανίζονται με τη μορφή «κλάσεων» και «διακρίσεων». Θεωρητικά, όλες οι χώρες που χρησιμοποιούν το ΕΣ θα πρέπει να κατατάσσουν ένα συγκεκριμένο προϊόν με το ίδιο τμήμα και κεφάλαιο, την ίδια κλάση και διάκριση, αν και στην πράξη μπορεί να υπάρξουν διενέξεις. 

Δυστυχώς, δεν εφαρμόζουν όλες οι χώρες τις ίδιες εκδόσεις του ΕΣ ή δεν χρησιμοποιούν τους κανόνες με τον ίδιο τρόπο. Αυτή η αβεβαιότητα, καθώς και η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των προϊόντων, οι ιστορικές αποφάσεις και η έλλειψη τεχνογνωσίας αναφορικά με τις τεχνικές πτυχές ενός συγκεκριμένου προϊόντος, οδηγούν συνδυαστικά στη δημιουργία περίπλοκων, ανακόλουθων και επικίνδυνων κανόνων κατάταξης που μπορεί να είναι δύσκολο να εφαρμοστούν. 

Ποιος είναι υπεύθυνος για την κατάταξη των εμπορευμάτων;

Ως εισαγωγέας ή εξαγωγέας, έχετε τη νομική ευθύνη για την ορθή κατάταξη των εμπορευμάτων που αποστέλλονται. Κατόπιν, η Kuehne+Nagel μπορεί να δηλώσει με τον ενδεδειγμένο τρόπο αυτήν την κατάταξη στο τελωνείο εκ μέρους σας, ενεργώντας για λογαριασμό σας.

Γιατί η κατάταξη βάσει του ΕΣ είναι ένα τόσο κρίσιμο πεδίο;

Οι κατατάξεις βάσει του ΕΣ ενέχουν ρίσκο εάν δεν γίνουν σωστά, καθώς μπορεί να καταβάλετε λάθος δασμό και φόρο επί των προϊόντων σας. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναδρομική επιβολή δασμού ή φόρου επί όλων των εμπορευμάτων που δεν έχετε κατατάξει σωστά. Επίσηςμπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές κυρώσεις και πρόστιμα ή ακόμη και σε κατάσχεση ή καταστροφή των εμπορευμάτων σας. 

Η εσφαλμένη κατάταξη ενδεχομένως να οδηγήσει σε αχρεωστήτως καταβληθέντες δασμούς και φόρους, γεγονός που έχει επιπτώσεις στην ταμειακή ροή της επιχείρησής σας. Έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων δασμών, αλλά θα πρέπει να μπορείτε να τεκμηριώσετε πλήρως τα επιχειρήματά σας για μια τέτοια μετέπειτα αλλαγή και απαίτηση.

Σε τι μπορεί να σας βοηθήσει η Kuehne+Nagel;

Οι σύμβουλοι τελωνειακής και εμπορικής συμμόρφωσης που διαθέτουμε παραμένουν ενημερωμένοι για όλες τις πτυχές της τελωνειακής δραστηριότητας και υποχρεούνται να είναι σε θέση να επιδεικνύουν επαγγελματική ικανότητα σε αυτά τα πεδία βάσει των εξουσιοδοτήσεων Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ).


Συχνές ερωτήσεις

Δεν είναι απλή η κατάταξη όλων των προϊόντων. Ορισμένα είδη είναι εύκολο να περιγραφούν και μπορείτε να αναζητήσετε τα εν λόγω προϊόντα στο ευρετήριο του δασμολογίου της χώρας σας, το οποίο συχνά είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο. Θα πρέπει πάντοτε να διαβάζετε τις σημειώσεις που εμφανίζονται στο δασμολόγιο. Μπορεί να συμπεριλαμβάνουν ή να εξαιρούν κάποια είδη συγκεκριμένα και να παρέχουν άλλη καθοδήγηση.

Εάν είναι δυσκολότερο να κατηγοριοποιήσετε το προϊόν σας ή δεν μπορείτε να το βρείτε στο ευρετήριο, θα πρέπει να λάβετε υπόψη τη μορφή και τη λειτουργία του. Αυτό μπορεί να είναι περίπλοκο και θα πρέπει να λάβετε υπόψη τους «γενικούς κανόνες ερμηνείας» ή «GRIs». 

Εάν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε τα GRIs για να κατατάξετε το προϊόν σας, βρίσκεστε στο σημείο όπου χρειάζεστε πιθανότητα καθοδήγηση από κάποιον ειδικό.

Το ΕΣ κατανέμει τα εμπορεύματα σε ένα από τα 21 τμήματα και κατόπιν προχωρά στην κατανομή των εν λόγω εμπορευμάτων στο κεφάλαιο, την κλάση και τη διάκριση όπου εμπίπτουν, με αυτήν τη σειρά. Για παράδειγμα, τα ανδρικά βαμβακερά μπλουζάκια κατατάσσονται ως εξής: 

  • Τμήμα ΕΣ: Τμήμα ΧΙ «Υφαντικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες»
  • Κεφάλαιο ΕΣ: Κεφάλαιο 62: «Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά»
  • Κλάση ΕΣ: Κλάση 6205: «Πουκάμισα και πουκαμισάκια για άντρες ή αγόρια»
  • Διάκριση ΕΣ: Διάκριση 620520: «Από βαμβάκι»

Η κατάταξη βάσει του ΕΣ χρησιμοποιείται επίσης από κυβερνήσεις και τελωνειακές αρχές παγκοσμίως για τη διαχείριση ελεγχόμενων εμπορευμάτων και επιπρόσθετων φόρων, την εφαρμογή των κανόνων καταγωγής και των εμπορικών πολιτικών, εμπορικές στατιστικές, ελέγχους ποσοστώσεων και παρακολούθηση των τιμών, καθώς και για ανάλυση, ελέγχους ασφαλείας και δημιουργία προφίλ κινδύνου και άλλες παρόμοιες χρήσεις.

Υπάρχουν 6 κανόνες για την κατάταξη εμπορευμάτων βάσει του ΕΣ. Αποσκοπούν στην παροχή ομοιόμορφης ερμηνείας της ονοματολογίας του ΕΣ για την ορθή κατάταξη των εμπορευμάτων, παρόλο που στην πράξη υπάρχουν κάποιες παραλλαγές μεταξύ των χωρών. Τα GRIs εφαρμόζονται αυστηρά με αριθμητική σειρά. Στη συνέχεια παραθέτουμε ορισμένα παραδείγματα.

Σημείωση: Αυτά τα παραδείγματα είναι απολύτως ενδεικτικά. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για την εφαρμογή των GRIs σε ένα συγκεκριμένο είδος, θα πρέπει να ζητήσετε τη γνώμη ενός ειδικού.

Κανόνας 1

Ο Κανόνας 1 εξηγεί ότι οι τίτλοι των Τμημάτων, των Κεφαλαίων και των Υποκεφαλαίων δεν έχουν νομική βάση. Η κατάταξη καθορίζεται σύμφωνα με τους όρους των κλάσεων και τις σημειώσεις του σχετικού Τμήματος ή Κεφαλαίου και με αναφορά στους άλλους Κανόνες Ερμηνείας.
Ο Κανόνας 1 των GRIs αναφέρει ότι απλώς και μόνο επειδή το Κεφάλαιο 87 φέρει τον τίτλο «Οχήματα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήματα για χερσαίες μεταφορές, τα μέρη και τα εξαρτήματά τους», δεν σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνεται αυτομάτως οποιοδήποτε είδος μπορεί να βρει κανείς σε ένα αυτοκίνητο. Για παράδειγμα, τα ελαστικά εμπίπτουν στο Κεφάλαιο 40.

Κανόνας 2

Το στοιχείο (α) αυτού του κανόνα αναφέρει ότι οι ίδιες κλάσεις ισχύουν σε μη τελειωμένα είδη εφόσον έχουν το χαρακτήρα του τελειωμένου είδους. Επίσης, αναφέρει ότι τα μη συναρμολογημένα προϊόντα κατατάσσονται στην ίδια κλάση με τα πλήρως συναρμολογημένα προϊόντα. 

Το στοιχείο (β) αυτού του κανόνα αναφέρεται σε μείγματα ή συνδυασμούς ουσιών. Επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των κλάσεων που αναφέρονται σε μία συγκεκριμένη ύλη ή ουσία σε μείγματα ή συνδυασμούς αυτών των εμπορευμάτων με άλλες ύλες ή ουσίες. 

Σε περίπτωση που κατ' εφαρμογή αυτού του κανόνα ένα προϊόν πρέπει, εκ πρώτης όψεως, να καταταγεί σε δύο ή περισσότερες κλάσεις, τότε θα πρέπει να εφαρμοστεί ο Κανόνας 3.

Με τον Κανόνα 2, το στοιχείο (α) καλύπτει είδη όπως έπιπλα έτοιμα για συναρμολόγηση ή οτιδήποτε παρέχεται σε μορφή kit – και δεν χρειάζεται να είναι το πλήρες kit. Σημαίνει ότι ένα μη ολοκληρωμένο αυτοκίνητο προς αποκατάσταση εξακολουθεί να κατατάσσεται σαν να ήταν ολοκληρωμένο. 

Το στοιχείο (β) του Κανόνα 2 σημαίνει ότι ένα ανδρικό πουκάμισο με σύνθεση 60% βαμβάκι και 40% πολυεστέρα κατατάσσεται στα Βαμβακερά Πουκάμισα. Ωστόσο, ένα πουκάμισο με σύνθεση 50/50 θα πρέπει να καταταγεί βάσει του Κανόνα 3.

Κανόνας 3

Ο Κανόνας 3 εφαρμόζεται όταν τα προϊόντα θα μπορούσαν να καταταγούν σε δύο ή περισσότερες κλάσεις.

Το στοιχείο (α) αναφέρει ότι η κλάση που παρέχει εξειδικευμένη περιγραφή του είδους θα πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι της κλάσης που παρέχει μόνο μια γενική περιγραφή. 

Το στοιχείο (β) σχετίζεται με μείγματα και σύνθετα είδη που αποτελούνται από διάφορες ύλες και αναφέρει ότι τα εν λόγω είδη θα πρέπει να κατατάσσονται σύμφωνα με την ύλη ή το στοιχείο που τους προσδίδει τον ουσιώδη χαρακτήρα τους. 

Το στοιχείο (γ) αναφέρει ότι οποιαδήποτε είδη που δεν μπορούν να καταταγούν σύμφωνα με τα στοιχεία (α) και (β) θα πρέπει να κατατάσσονται στην τελευταία κατά σειρά αρίθμησης κλάση μεταξύ των κλάσεων που μπορούν έγκυρα να ληφθούν υπόψη.

Ο Κανόνας 3, και ιδιαίτερα το στοιχείο (β), είναι πολύ ανοιχτός σε ερμηνεία και θα πρέπει πάντοτε να ζητείται η γνώμη ενός ειδικού όποτε γίνεται επίκληση αυτού του κανόνα.

Το στοιχείο (α) αναφέρει ότι οι πλαστικές φιάλες θα πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση 3923, η οποία παρέχει την εξειδικευμένη περιγραφή «Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια και παρόμοια είδη» και όχι στην κλάση 3926 «Άλλα τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες».

Το στοιχείο (β) σημαίνει ότι σε ένα σετ γεωμετρίας που αποτελείται από έναν πλαστικό χάρακα, ένα πλαστικό μοιρογνωμόνιο και μια πυξίδα από ατσάλι, η πυξίδα μπορεί να θεωρηθεί το καθοριστικό χαρακτηριστικό, καθώς έχει τη μεγαλύτερη αξία. Ωστόσο, τα εμπορεύματα μπορεί να πρέπει να καταχωρηθούν ως δύο ή τρία ξεχωριστά είδη με επιμερισμένη αξία. Η λειτουργία ενός είδους έχει σημαντικό αντίκτυπο: ένα λέιζερ κατατάσσεται στο κεφάλαιο 9013, αλλά ένα λέιζερ που χρησιμοποιείται σε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό οπτικής ίνας μπορεί να καταταγεί ως τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός στο κεφάλαιο 8517.
Το στοιχείο (γ) σημαίνει ότι ένα ανδρικό πουκάμισο με σύνθεση κατά 50% βαμβάκι και κατά 50% πολυεστέρα –-όπου και τα δύο μείγματα καθορίζουν εξίσου το χαρακτήρα του προϊόντος– θα καταταγεί στην τελευταία κατά σειρά αρίθμησης κλάση 62053000 ως κατασκευασμένο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες και όχι στην κλάση 62052000 που ισχύει για το βαμβάκι.

Κανόνας 4

Αυτός ο κανόνας καλύπτει εμπορεύματα που η κατάταξή τους δεν μπορεί να γίνει με βάση τους κανόνες 1 έως 3. Αναφέρει ότι τα εν λόγω εμπορεύματα θα πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση που αντιστοιχεί στα περισσότερο ανάλογα είδη. Ωστόσο, λόγω της περιεκτικής δομής των κατατάξεων, αυτός ο κανόνας εφαρμόζεται σπανίως.

Αυτός ο κανόνας υιοθετεί την προσέγγιση της κοινής λογικής στην κατάταξη. Με απλά λόγια, εάν μοιάζει με πάπια, κράζει σαν πάπια και περπατάει σαν πάπια, τότε πρέπει να καταταγεί ως πάπια!

Κανόνας 5

Ο Κανόνας 5 αφορά στα κουτιά, τους περιέκτες και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία του προϊόντος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, εφόσον τα υλικά δεν προορίζονται για επαναλαμβανόμενη χρήση, τα εν λόγω είδη κατατάσσονται με το ίδιο το προϊόν. 

Ως εκ τούτου, το κουτί από χαρτόνι και πλαστικό που περιέχει ένα αυτοκινητάκι δεν κατατάσσεται ξεχωριστά. Ωστόσο, ένα εμπορευματοκιβώτιο που χρησιμοποιείται για τη θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων, ακόμη και εάν πρόκειται για ένα ενιαίο φορτίο των ίδιων εμπορευμάτων, δεν θεωρείται τμήμα των εμπορευμάτων και αντιμετωπίζεται ξεχωριστά.

Κανόνας 6

Οι προηγούμενοι Κανόνες αφορούν την κατάταξη σε επίπεδο κλάσης. Ο σκοπός του κανόνα 6 είναι να διασφαλίσει ότι οι Κανόνες 1-5 εφαρμόζονται και στην κατάταξη εμπορευμάτων σε επίπεδο διάκρισης, εφόσον οι σημειώσεις των διακρίσεων λαμβάνονται υπόψη. 

Οι κατατάξεις βάσει του ΕΣ είναι περίπλοκες και η εφαρμογή τους μπορεί μερικές φορές να δημιουργεί σύγχυση. Ακολουθούν δύο παραδείγματα που επισημαίνουν την ασυνέπεια στις κατατάξεις βάσει του ΕΣ:

  1. Πολλές εταιρείες κατασκευάζουν εξειδικευμένα προϊόντα και δηλώνουν όλα τα εξαρτήματα και τα μέρη αυτών των προϊόντων ως τμήματα του κύριου προϊόντος. Ορισμένες φορές αυτό είναι σωστό και οι δασμοί είναι συνήθως αρκετά χαμηλοί. Ωστόσο, τα μέρη «γενικής χρήσης», όπως οι βίδες, τα ελατήρια, οι ροδέλες, τα παξιμάδια, οι δακτύλιοι κυκλικής διατομής και τα συναφή, κατατάσσονται ως τέτοια είδη αλλού, συχνά με υψηλότερους δασμούς.
  2. Η διάκριση 9505 10 καλύπτει είδη που αναγνωρίζονται ευρέως ως είδη που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για τις γιορτές των Χριστουγέννων και κατασκευάζονται και σχεδιάζονται αποκλειστικά ως είδη για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Ωστόσο, δεν καλύπτει είδη «χειμερινής περιόδου», όπως παγοκρυστάλλους, κρυστάλλους χιονιού, αστέρια, ταράνδους, κοκκινολαίμηδες και χιονάνθρωπους, επειδή δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις γιορτές των Χριστουγέννων, αλλά κυρίως ως διακοσμητικά κατά τη χειμερινή περίοδο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η δασμολογική διαφορά είναι μεταξύ 0% για χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά και 2,7% για χειμερινά διακοσμητικά.