Εκδότης Αντικειμένων

Το Brexit είναι εδώ – είστε έτοιμοι;

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε επισήμως από την ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου 2020. Με το πέρας της μεταβατικής περιόδου στις 31 Δεκεμβρίου 2020, οι τελωνειακές διατυπώσεις έγιναν υποχρεωτικές. Ανεξαρτήτως τι προβλέπει η Συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, οι τελωνειακές διατυπώσεις απαιτούνται για όλα τα αγαθά που διασχίζουν τα σύνορα μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κάντε τον εκτελωνισμό μια αδιάλειπτη εμπειρία για εσάς

Για να αποφύγετε τυχόν περιττές καθυστερήσεις στα σύνορα ή παρεμπόδιση των παραδόσεων, η Kuehne+Nagel προσφέρει εξειδικευμένες τελωνειακές υπηρεσίες.

Μπορούμε να παρέχουμε στους πελάτες μας τις τελευταίες πληροφορίες και λεπτομερείς συμβουλές για να απαλύνουμε τον πόνο της εφαρμογής των νέων τελωνειακών διατάξεων. Η Kuehne+Nagel θα σας βοηθήσει να διασφαλίσετε ότι το φορτίο σας αποστέλλεται και εκτελωνίζεται με πλήρη και συμβατό τρόπο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τελωνειακές διευκολύνσεις ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit

Ακόμη και με τη συμφωνία της εμπορικής συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, όλες οι μεταφορές μεταξύ τους υπόκεινται σε τελωνειακές διαδικασίες. Για την απλούστευση των τελωνειακών διατυπώσεων, η βρετανική κυβέρνηση θέσπισε μια «σταδιακή προσέγγιση» για τις εισαγωγές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με βάση αυτό, οι εισαγωγείς του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μη ελεγχόμενα εμπορεύματα στο πλαίσιο του Customs Freight Simplified Procedure (CFSP), η οποία αντισταθμίζει την ανάγκη για πλήρη δήλωση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Ποιες είναι οι επερχόμενες αλλαγές;

Από την 1η Ιανουαρίου 2022

  • Δεν είναι πλέον δυνατή η εισαγωγή τελωνειακών διασαφήσεων που απαιτούνται για όλα τα εμπορεύματα και οι αναβαλλόμενοι εκτελωνισμοί

  • Τελωνειακοί έλεγχοι στις εισαγωγές από την ΕΕ

  • Υπηρεσία Μεταφοράς Οχημάτων Αγαθών (GVMS) θα είναι υποχρεωτική για εισαγωγές στο Ηνωμένο Βασίλειο

  • Προειδοποίηση για προϊόντα ζωικής προέλευσης (POAO) και έλεγχοι εγγράφων στο βρετανικό σύστημα IPAFFS

Από την 1η Ιουλίου 2022

  • Απαιτούνται δηλώσεις ασφάλειας (ENS) για όλες τις εισαγωγές στο Ηνωμένο Βασίλειο
  • Απαιτείται πιστοποιητικό εξαγωγής υγείας για το POAO
  • Προειδοποίηση για υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά προϊόντα στο σύστημα IPAFFS του Ηνωμένου Βασιλείου
  • Φυσικοί έλεγχοι στις συνοριακές θέσεις ελέγχου για ζώα και POAO, συν φυτά και φυτικά προϊόντα

Επιπλέον, οι έμποροι μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον μηχανισμό VAT που έχει αναβληθεί, σύμφωνα με τον οποίο ο VAT εισαγωγής πρέπει να λογίζεται μόνο, αλλά να μην καταβάλλεται κατά τη στιγμή της εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εάν τα εμπορεύματα πληρούν τις προϋποθέσεις για τους Κανόνες Προέλευσης (RoO), ενδέχεται να ισχύουν μηδενικοί δασμοί τόσο για καταχωρήσεις ΕΕ όσο και για Ηνωμένο Βασίλειο. Ο εισαγωγέας υποχρεούται να αποδείξει την προτιμησιακή καταγωγή με "Δήλωση καταγωγής" που παρέχεται από τον εξαγωγέα, εναλλακτικά με αρχεία που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην "Γνώσεις εισαγωγέων".


Διαχειριζόμαστε τόσο τις εισαγωγές όσο και τις εξαγωγές σας από το Ηνωμένο Βασίλειο. Για να υποβάλουμε τις διασαφήσεις εξαγωγών και εισαγωγών, χρειαζόμαστε τα εξής:

με την οποία εξουσιοδοτείτε τον εκτελωνιστή της Kuehne+Nagel να ενεργεί ως άμεσος αντιπρόσωπό σας για την ολοκλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων. Η εξουσιοδότηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ICIS net.

Εάν ο αποστολέας δημιουργήσει τη δήλωση εξαγωγής με δικά του μέσα, χρειάζεται να προωθήσει τον αριθμό αναφοράς κίνησης (MRN) του συνοδευτικού εγγράφου εξαγωγής (EAD) και να παραδώσει το συνοδευτικό έγγραφο εξαγωγής στην Kuehne+Nagel.

θα πρέπει να εμφανίζει τον συμφωνημένο όρο παράδοσης (Incoterm), την αξία, την ποσότητα, την περιγραφή και την δασμολογική κλάση των προϊόντων. Οι τελωνειακοί δασμοί και ο φόρος προστιθέμενης αξίας υπολογίζονται με βάση την αξία των προϊόντων, την δασμολογική κλάση και το νόμισμα.

Τον κωδικό του εναρμονισμένου συστήματος ταξινόμησης των προϊόντων.

Συνοπτική περιγραφή των εμπορευμάτων στην τοπική γλώσσα, συμπεριλαμβανομένου του μικτού/καθαρού βάρους και του αριθμού/τύπου συσκευασίας.

Για τον υπολογισμό των δασμών και του φόρου εισαγωγής χρειάζονται η αξία των αγαθών και  νομίσματος.

Χρειάζεται να συμφωνήσετε τους όρους παράδοσης με τους προμηθευτές και τους πελάτες σας, σύμφωνα με τον οποίο θα οργανωθεί ο εκτελωνισμός και θα υπολογισθούν τα σχετικά έξοδα.

Πλήρεις δηλώσεις εισαγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο θα απαιτηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2022. Για τη διαδικασία αυτή, ο αριθμός εισόδου στο Ηνωμένου Βασιλείου (ENO), θα πρέπει να είναι διαθέσιμος πριν από την αναχώρηση από την ΕΕ. Η μοναδική εξαίρεση είναι όταν ο εισαγωγέας του Ηνωμένου Βασιλείου έχει τη δική του άδεια CFSP.*

* Με βάση το μοντέλο λειτουργίας της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου (BOM)

Επικοινωνία με την Kuehne+Nagel

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είμαστε στην διάθεσή σας

Επικοινωνήστε μαζί μας