Εκδότης Αντικειμένων

null Η εύκολη λύση μετά το Brexit

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε επισήμως από την ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου 2020. Με το πέρας της μεταβατικής περιόδου στις 31 Δεκεμβρίου 2020, οι τελωνειακές διατυπώσεις έγιναν υποχρεωτικές. Ανεξαρτήτως τι προβλέπει η Συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, οι τελωνειακές διατυπώσεις απαιτούνται για όλα τα αγαθά που διασχίζουν τα σύνορα μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Θέλετε να διατηρήσετε την ομαλή διακίνηση των προϊόντων σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τελωνειακές διευκολύνσεις στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit

Ακόμη και με την εφαρμογή της Συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, όλες οι μεταφορές προϊόντων μεταξύ των δύο περιοχών υπόκεινται σε τελωνειακές διαδικασίες.

Για την απλοποίηση των τελωνειακών διατυπώσεων, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θέσπισε μια «σταδιακή προσέγγιση» για τις εισαγωγές στο Ηνωμένο Βασίλειο έως τις 30 Ιουνίου 2021. Όσοι πραγματοποιούν εισαγωγές στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μη ελεγχόμενα προϊόντα στο πλαίσιο της αποκαλούμενης Απλουστευμένης Διαδικασίας Εκτελωνισμού Εμπορευμάτων (CFSP), η οποία αντισταθμίζει την ανάγκη πλήρους διασάφησης στα σύνορα. Επιπλέον, οι έμποροι μπορούν να αξιοποιήσουν το μηχανισμό αναβολής του ΦΠΑ, με τον οποίο ο ΦΠΑ στις εισαγωγές πρέπει απλώς να δηλώνεται και όχι να καταβάλλεται κατά την είσοδο των εμπορευμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εάν τα προϊόντα συμμορφώνονται με τους Κανόνες Καταγωγής (RoO), ισχύουν μηδενικοί δασμοί και ποσοστώσεις στην είσοδο τόσο στην ΕΕ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο εισαγωγέας υποχρεούται να αποδείξει την προτιμησιακή καταγωγή με μια «Βεβαίωση καταγωγής» που παρέχεται από τον εξαγωγέα ή με σχετικά έγγραφα που πληρούν τα κριτήρια.


Διαχειριζόμαστε τόσο τις εισαγωγές όσο και τις εξαγωγές σας από το Ηνωμένο Βασίλειο. Για να υποβάλουμε τις διασαφήσεις εξαγωγών και εισαγωγών, χρειαζόμαστε τα εξής:

με την οποία εξουσιοδοτείτε τον εκτελωνιστή της Kuehne+Nagel να ενεργεί ως άμεσος αντιπρόσωπό σας για την ολοκλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων. Η εξουσιοδότηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ICIS net.

Ο αριθμός καταχώρισης και ταυτοποίησης οικονομικών φορέων (EORI) αποτελεί προαπαιτούμενο για τον εκτελωνισμό προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εάν ο εξαγωγέας δημιουργεί ανεξάρτητα τη διασάφηση εξαγωγής, δηλώστε τον Αριθμό Αναφοράς Διακίνησης (MRN) του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής (EAD) – που θα πρέπει να εισαχθεί στην εντολή μεταφοράς – και προσκομίστε το συνοδευτικό έγγραφο εξαγωγής στην Kuehne+Nagel.

θα πρέπει να εμφανίζει τον συμφωνημένο όρο παράδοσης (Incoterm), την αξία, την ποσότητα, την περιγραφή και την δασμολογική κλάση των προϊόντων. Οι τελωνειακοί δασμοί και ο φόρος προστιθέμενης αξίας υπολογίζονται με βάση την αξία των προϊόντων, την δασμολογική κλάση και το νόμισμα.

Τον κωδικό του εναρμονισμένου συστήματος ταξινόμησης των προϊόντων.

Επικοινωνία με την Kuehne+Nagel

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είμαστε στην διάθεσή σας

Επικοινωνήστε μαζί μας