Τι είναι η SOLAS;

H SOLAS συνιστά την Διεθνή Σύμβαση για την «Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα». Υπάρχει ήδη από το 1914. Αυτή η πρώτη έκδοση ψηφίστηκε ως απάντηση στην καταστροφή του Τιτανικού το 1912. Έκτοτε υπήρξαν πολλές εκδόσεις και από το 1948 ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός International Maritime Organization (IMO) αναπτύσσει και διατηρεί την SOLAS.

Τι σημαίνει VGM εμπορευματοκιβωτίου;

VGM (Verified Gross Mass) σημαίνει προσδιορισμός του επαληθευμένου μεικτού βάρους και αναφέρεται στο συνολικό βάρος του φορτίου (συμπεριλαμβανομένης της μάζας των παλετών, των υλικών στερεώσεως στοιβασίας του φορτίου και των λοιπών υλικών συσκευασίας του εμπορευματοκιβωτίου, και του απόβαρου του εμπορευματοκιβωτίου.

Ποιες είναι οι βασικές απαιτήσεις;

Ο Φορτωτής πρέπει να διαθέτει στον θαλάσσιο μεταφορέα την πιστοποίηση προσδιορισμού του επαληθευμένου μεικτού βάρους του εμπορευματικιβωτίου, (συμπεριλαμβανομένων, του βάρους του φορτίου, του βάρος όλου του εξοπλισμού φόρτωσης και των σχετικών υλικών σφήνωσης και του απόβαρου του εμπορευματοκιβωτίου) μαζί με μια Υπογραφή (η οποία δύναται να είναι ηλεκτρονική) ταυτοποιώντας τον αρμόδιο υπεύθυνο για τη δήλωση του βάρους. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται στον μεταφορέα, εις τις περισσότερες των περιπτώσεων, πριν το εμπορευματοκιβώτιο αφιχθεί στον τερματικό λιμένα.

Σε ποιές χώρες θα εφαρμοστεί η SOLAS / VGM;

Όλες οι χώρες μέλη του ΙΜΟ (Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός), οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, ΠΡΕΠΕΙ να εφαρμόσουν την VGM. Ορισμένες χώρες ενσωματώνουν αυτόματα αυτόν τον νέο κανονισμό ως εθνικό, ή δια νόμου. Άλλες, θα έχουν πρόσθετες απαιτήσεις.

Γιατί η «VGM» τώρα;

Η απαίτηση αυτή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι Φορτωτές παρέχουν ακριβή και αξιόπιστα στοιχεία συνολικού βάρους του εμπορευματοκιβωτίου στον μεταφορέα για λόγους ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Έχουν συμβεί πολλά ατυχήματα, προκαλώντας τραυματισμούς στους ανθρώπους και τα περιουσιακά στοιχεία, ως αποτέλεσμα των ανακριβών δηλώσεων βάρους.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη δήλωση και την παροχή της πιστοποίησης VGM;

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της SOLAS, ο φορτωτής, όπως κατονομάζεται στο έγγραφο φορτωτικής, είναι ο αρμόδιος υπεύθυνος για την παροχή στο θαλάσσιο μεταφορέα (‘master’)  και στον φορέα εκμετάλλευσης του τερματικού (‘terminal representative’) της πιστοποιήσεως προσδιορισμού του επαληθευμένου μεικτού βάρους του εμπορευματικιβωτίου.

Μια NVOCC - Non Vessel Operating Common Carrier - (όπως η Kuehne + Nagel) λογίζεται ως Φορτωτής έναντι του θαλάσσιου μεταφορέως, κι ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνη για την απόδοση "VGM" στο μεταφορέα με βάση την αντίστοιχη πιστοποίηση που έλαβε από τον φορτωτή-πελάτη.

Πώς μπορώ σταθμίσω το βάρος του εμπορευματοκιβωτίου για να παρέχω την πιστοποίηση VGM;

Δύο μεθοδολογίες ζύγισης επιτρέπονται:

  • Μέθοδος 1: Κατόπιν της συσκευασίας και σφράγισης ενός εμπορευματοκιβωτίου, ο αποστολέας μπορεί να ζυγίσει ή να ρυθμίσει την στάθμιση του συσκευασμένου εμπορευματοκιβωτίου από ένα τρίτο μέρος.
  • Μέθοδος 2: ο φορτωτής ή, κατόπιν συμφωνίας του αποστολέα, ένας τρίτος, μπορεί να ζυγίσει όλα τα πακέτα και τα στοιχεία του φορτίου, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των παλετών, των υλικών στερεώσεως του φορτίου και των λοιπών υλικών συσκευασίας του εμπορευματοκιβωτίου, και κατόπιν να προβεί στην πρόσθεση του απόβαρου του εμπορευματοκιβωτίου για να υπολογίσει ακριβώς το άθροισμα του περιεχομένου αυτού.

Περισσότερες πληροφορίες και εξηγήσεις θα βρείτε διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του WSC (World Shipping Council) website .

Ποια είναι η «Μέθοδος 1»;

Κατόπιν της συσκευασίας και σφράγισης ενός εμπορευματοκιβωτίου, ο αποστολέας μπορεί να ζυγίσει ή να ρυθμίσει την στάθμιση του συσκευασμένου εμπορευματοκιβωτίου από ένα τρίτο μέρος.

Ποια είναι η «Μέθοδος 2»;

ο φορτωτής ή, κατόπιν συμφωνίας του αποστολέα, ένας τρίτος, μπορεί να ζυγίσει όλα τα πακέτα και τα στοιχεία του φορτίου, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των παλετών, των υλικών στερεώσεως του φορτίου και των λοιπών υλικών συσκευασίας του εμπορευματοκιβωτίου, και κατόπιν να προβεί στην πρόσθεση του απόβαρου του εμπορευματοκιβωτίου για να υπολογίσει ακριβώς το άθροισμα του περιεχομένου αυτού.

Πού μπορώ να βρω το απόβαρο του εμπορευματοκιβωτίου;

Το απόβαρο του εμπορευματοκιβωτίου εμφανίζεται στην πόρτα του. Μερικές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν πληροφορίες βάρους εμπορευματοκιβωτίων στις ιστοσελίδες τους.

Κάποιες φορές, ως αποτέλεσμα των επισκευών σε ένα εμπορευματοκιβώτιο, υγρά ξύλινα δάπεδα ή για άλλους λόγους, το επίσημο απόβαρο του εμπορευματοκιβωτίου μπορεί να είναι λανθασμένο.

Μπορεί το εμπορευματοκιβώτιο να σταθμίζεται στο τερματικό λιμάνι;

Νομικά και θεωρητικά το εμπορευματοκιβώτιο μπορεί να ζυγιστεί στον τερματικό λιμένα, Ωστόσο, δεν διαθέτουν όλοι οι τερματικοί λιμένες την υποδομή για την εκτέλεση αυτής της υπηρεσίας, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τον τεράστιο όγκο εμπορευματοκιβωτίων που διέρχονται μέσα από ένα τερματικό λιμένα. Η στάθμιση εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική κυκλοφοριακή συμφόρηση και καθυστερήσεις.

Ποιες είναι οι πληροφορίες που πρέπει να προσφέρει ο Φορτωτής;

Τα απαιτούμενα δεδομένα που οι φορτωτές πρέπει να παρέχουν στην Kuehne + Nagel είναι:

  1. Πιστοποίηση προσδιορισμού του επαληθευμένου μεικτού βάρους του εμπορευματικιβωτίου (συμπεριλαμβανομένης της μάζας των παλετών, των υλικών στοιβασίας του φορτίου και των λοιπών υλικών συσκευασίας του εμπορευματοκιβωτίου, και κατόπιν πρόσθεσης του απόβαρου του εμπορευματοκιβωτίου για το ακριβές άθροισμα του περιεχομένου αυτού).
  2. Υπογραφή (όνομα με κεφαλαία γράμματα για EDI) του εξουσιοδοτημένου προσώπου δηλώνοντας το βάρος και τα στοιχεία της εταιρείας.
  3. Πρόσθετες πληροφορίες ή / και έγγραφα, εφόσον απαιτείται, από τις σχετικές κυβερνητικές αρχές.

Ποια είναι η προθεσμία για την υποβολή της VGM στην Kuehne + Nagel;

Η προθεσμία υποβολής της VGM στην Kuehne + Nagel θα διαφέρει από λιμάνι σε λιμάνι, δεδομένου ότι η επιβολή των κανόνων VGM παραμένουν υποκείμενες στις τοπικές αρχές, που είναι αρμόδιες για τα θέματα της θαλάσσιας μεταφοράς.

Τι θα συμβεί αν ο Φορτωτής ξεχάσει να υποβάλει την πιστοποίηση VGM;

Η Kuehne + Nagel επιβλέπει συνεχώς την κατάσταση της πιστοποίησης VGM μέσω ειδοποιήσεων για να εξασφαλίσει την έγκαιρη υποβολή της και για να αποφευχθεί η πιθανότητα μη φόρτωσης.

Ένας από τους εμπειρογνώμονες του θαλάσσιου τμήματός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας στην περίπτωση που υπολείπεται η πιστοποίηση.

Ποιες είναι οι συνέπειες εάν δεν υποβληθεί η πιστοποίηση VGM;

Ο φορέας μεταφορέας και ο φορέας εκμετάλλευσης του τερματικού σταθμού δεν θα πρέπει να φορτώσει ένα γεμάτο εμπορευματοκιβώτιο πάνω σε πλοίο, εκτός κι αν έχει πραγματοποιηθεί επαλήθευση του μεικτού βάρους του.

Όταν η Kuehne + Nagel φορτώνει ένα πλήρες εμπορευματοκιβώτιο για λογαριασμό του φορτωτή, ποιός είναι υπεύθυνος για την πιστοποίηση VGM;

Σε αυτό το σενάριο, η Kuehne + Nagel ενεργεί ως ανάδοχος (χειριστής αποθήκης ή παρόμοια λειτουργία) φόρτωσης και στάθμισης του εμπορευματοκιβωτίου για λογαριασμό και στο όνομα του πραγματικού φορτωτή. Ωστόσο, ο πραγματικός φορτωτής, όπως κατονομάζεται στην επίσημη φορτωτική (B/L ή SWB)  είναι υπεύθυνος και υπόλογος για την πιστοποίηση της VGM στον μεταφορέα.

Η Kuehne + Nagel θέτει περιορισμούς εις την ευθύνη της έναντι των αναληφθεισών μεταφορών  από τον φορτωτή βάσει των όρων και προϋποθέσεων της, ή/και κατόπιν μεμονωμένης σύμβασης με τον πελάτη.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση ή την «αστυνόμευση» "SOLAS VGM";

Κυβερνητικές υπηρεσίες / αρχές, όπως το Λιμενικό Σώμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ακτοφυλακή στο Η.Β., είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι οι φορτωτές συμμορφώνονται σχετικώς.