Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ένα σημαντικό ζήτημα για την Kuehne + Nagel. Η εμπιστοσύνη σας αποτελεί για εμάς πρώτη προτεραιότητα. Συνεπώς, επεξεργαζόμαστε πάντα τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νομοθετικούς κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Η παρούσα δήλωση επισημαίνει τον τρόπο, με τον οποίο η Kuehne + Nagel χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα, ποιες πληροφορίες καταγράφονται και αξιολογούνται σχετικά με τους χρήστες των ιστοσελίδων της Kuehne + Nagel και πως αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται, μεταβιβάζονται ή υπόκεινται σε οιαδήποτε άλλη επεξεργασία. Επίσης, περιγράφεται ο τρόπος, με τον οποίο τα cookies και άλλες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις εφαρμογές μας.

 

Κατά την εμφάνιση της ιστοσελίδας μας ενημερώνεστε σχετικά με τη χρήση cookies στα πλαίσια ανάλυσης. Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει και μία σχετική υπόδειξη για την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Μέσω της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας δηλώνετε ότι συμφωνείτε με την εξέταση και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αναγνωρίζετε, επίσης, ότι η Kuehne + Nagel μπορεί να αλλάζει τακτικά και να ενημερώνει την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά την κρίση της. Σε αυτήν την περίπτωση θα δημοσιεύουμε σε αυτή τη σελίδα ενημερωμένες εκδόσεις της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μία αναθεωρημένη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνο για δεδομένα, τα οποία καταγράφονται μετά την ημερομηνία της εφαρμογής της. Προτείνουμε να ελέγχετε τακτικά αυτή τη σελίδα για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές μας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η επανειλημμένη χρήση εκ μέρους σας των υπηρεσιών μας μετά την εφαρμογή αλλαγών της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Αυτή η δήλωση ισχύει και για τις ιστοσελίδες της Kuehne + Nagel που παραπέμπουν σε αυτή τη δήλωση. Δεν ισχύει για ιστοσελίδες της Kuehne + Nagel, για τις οποίες ισχύουν χωριστές δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

I.         Όνομα και διεύθυνση του υπεύθυνου

Υπεύθυνος υπό την έννοια του βασικού κανονισμού περί προστασίας δεδομένων και άλλων εθνικών νόμων περί προστασίας δεδομένων των κρατών-μελών, καθώς και άλλων νομοθετικών διατάξεων περί προστασίας δεδομένων, είναι η:

 

Kuehne + Nagel AE – Athens

El. Venizelou Ave 330
176 75 Kallithea-Athens

Τηλ.:+30-210-9492000

E-Mail: privacy-greece@kuehne-nagel.com

 

II.                 Όνομα και διεύθυνση του επόπτη προστασίας δεδομένων

Η επικοινωνία με τον επόπτη προστασίας δεδομένων του υπευθύνου γίνεται μέσω:

 

Kuehne + Nagel AE – Athens

El. Venizelou Ave 330
176 75 Kallithea-Athens

Τηλ.:+30-210-9492000

E-Mail: privacy-greece@kuehne-nagel.com

I.                   Γενικά περί επεξεργασίας δεδομένων

1.        Εύρος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα έτσι όπως περιγράφεται στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, για να σας διαθέσουμε τις υπηρεσίες μας, να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και εφόσον επιτρέπεται ή απαιτείται εκ του νόμου ή προς υποστήριξη σε νομικές ή ποινικές έρευνες. Μπορούμε να συνεχίσουμε να ανωνυμοποιούμε και να συγκεντρώνουμε τα δεδομένα, που έχουν συλλεχθεί μέσω αυτών των ιστοσελίδων, για στατιστικούς σκοπούς, ώστε να επεκτείνουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας.

 

2.        Με ποιόν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να τα μεταβιβάσουμε με άλλους τρόπους σε συνδεδεμένες μας επιχειρήσεις ή άλλους αξιόπιστους εταίρους, που παρέχουν υπηρεσίες εκ μέρους μας, όπως παραδείγματος χάριν τεχνική υποστήριξη, ώστε να αξιολογήσουμε τη χρησιμότητα αυτής της ιστοσελίδας για σκοπούς μάρκετινγκ ή για άλλους σκοπούς παροχής υπηρεσιών σέρβις. Έχουμε συνάψει συμβάσεις με αυτούς τους συμβαλλομένους, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι τα προσωπικά δεδομένα θα υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει των οδηγιών μας και σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και άλλα κατάλληλα μέτρα εμπιστευτικότητας και ασφαλείας.

 

Μεταβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε αυτούς τους συμβαλλομένους και σε τρίτους, εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών, που έχετε ζητήσει ή μας έχετε εξουσιοδοτήσει σχετικά, για την προστασία των δικών σας και δικών μας δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας, ή εφόσον είμαστε υποχρεωμένοι, βάσει ισχυουσών νομοθεσιών, δικαστικών ή λοιπών διοικητικών κανονισμών, ή εφόσον αυτή η δημοσιοποίηση κρίνεται διαφορετικά απαραίτητη για την υποστήριξη σε νομικές ή ποινικές έρευνες ή νομικές διαδικασίες.

 

Να θυμάστε ότι οι επιχειρήσεις του ομίλου Kuehne + Nagel, καθώς και υπηρεσίες, πελάτες και προμηθευτές, στους οποίους μπορούμε να μεταβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ενδέχεται να βρίσκονται εκτός της χώρας σας, ενδεχομένως ακόμη και σε χώρες, των οποίων οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων να αποκλίνουν από αυτούς της χώρας, στην οποία βρίσκεστε. Σε τέτοιες περιπτώσεις βεβαιωνόμαστε ότι λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με την εφαρμογή κατάλληλων νομικών μηχανισμών, όπως π.χ. τυποποιημένων συμβατικών ρητρών ΕΕ. Αντίγραφο των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών ΕΕ θα βρείτε στη σελίδα:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_el

3.      Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Εάν, για τις διαδικασίες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, ζητούμε τη συγκατάθεση του σχετικού προσώπου, το Άρθρο 6 Παρ. 1 Γρ. a του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων ΕΕ (εφεξής DSGVO) χρησιμεύει ως νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, απαραίτητων για την εκπλήρωση μίας σύμβασης, της οποίας ο συμβαλλόμενος είναι το σχετικό πρόσωπο, το Άρθρο 6 Παρ. 1 Γρ. b DSGVO χρησιμεύει ως νομική βάση. Το ίδιο ισχύει και για διαδικασίες επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή προσυμβατικών μέτρων.

Εάν απαιτείται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την εκπλήρωση μίας νομικής υποχρέωσης, στην οποία υπόκειται η επιχείρησή μας, το Άρθρο 6 Παρ. 1 Γρ. c DSGVO χρησιμεύει ως νομική βάση.

Στην περίπτωση που σημαντικά για τη ζωή συμφέροντα του υποκείμενου των δεδομένων ή ενός άλλου φυσικού προσώπου καθιστούν απαραίτητη την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ως νομική βάση χρησιμεύει το Άρθρο 6 Παρ. 1 Γρ. d DSGVO.

Εάν η επεξεργασία κρίνεται απαραίτητη για τη διαφύλαξη ενός νόμιμου συμφέροντος της επιχείρησής μας ή ενός τρίτου και τα συμφέροντα, τα βασικά δικαιώματα και οι βασικές ελευθερίες του υποκείμενου των δεδομένων δεν υπερισχύουν του πρώτου συμφέροντος, τότε ως νομική βάση για την επεξεργασία χρησιμεύει το Άρθρο 6 Παρ. 1 Γρ. f DSGVO.

4.      Διαγραφή δεδομένων και διάρκεια αποθήκευσης

Τα προσωπικά δεδομένα του σχετικού προσώπου διαγράφονται ή κλειδώνουν, μόλις πάψει να ισχύει ο σκοπός της αποθήκευσης. Μία αποθήκευση μπορεί, επίσης, να πραγματοποιηθεί εάν αυτό έχει προβλεφθεί από τον ευρωπαϊκό ή εθνικό νομοθέτη σε κανόνες δικαίου της ΕΕ, νόμους ή λοιπές προδιαγραφές, στις οποίες υπόκειται ο υπεύθυνος. Φραγή ή διαγραφή των δεδομένων γίνεται και όταν μία προθεσμία αποθήκευσης που προβλέπεται από τα αναφερόμενα πρότυπα λήξει, εκτός και εάν υφίσταται αναγκαιότητα περαιτέρω αποθήκευσης των δεδομένων για μία σύναψη σύμβασης ή εκπλήρωση των όρων μίας σύμβασης.

II.                 Διάθεση της ιστοσελίδας και σύνταξη των αρχείων καταγραφής

1.        Περιγραφή και εύρος της επεξεργασίας δεδομένων

Με κάθε κλήση της ιστοσελίδας μας, το σύστημά μας καταγράφει αυτόματα δεδομένα και πληροφορίες από το υπολογιστικό σύστημα του υπολογιστή που καλεί.

 

Εδώ συγκεντρώνονται τα ακόλουθα δεδομένα:

(1)   Πληροφορίες για τον τύπο περιηγητή και τη χρησιμοποιούμενη έκδοση

(2)   Το λειτουργικό σύστημα του χρήστη

(3)   Τη διεύθυνση IP του χρήστη

(4)   Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης

(5)   Ιστοσελίδες, από τις οποίες το σύστημα του χρήστη καταλήγει στην ιστοσελίδα μας

(6)   Ιστοσελίδες, που καλούνται από το σύστημα του χρήστη μέσω της ιστοσελίδας μας

Τα δεδομένα αποθηκεύονται επίσης στα αρχεία καταγραφής του συστήματός μας. Αποθήκευση αυτών των δεδομένων μαζί με άλλα προσωπικά δεδομένα του χρήστη δεν λαμβάνει χώρα.

 

2.      Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Νομική βάση για την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων και τα αρχεία καταγραφής είναι το Άρθρο 6 Παρ. 1 Γρ. f DSGVO.

3.      Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η προσωρινή αποθήκευση της διεύθυνσης IP από το σύστημα χρειάζεται ώστε να είναι δυνατή η παράδοση της ιστοσελίδας στον υπολογιστή του χρήστη. Για το σκοπό αυτό η διεύθυνση IP του χρήστη πρέπει να παραμείνει αποθηκευμένη για τη διάρκεια της επίσκεψης.

Η αποθήκευση σε αρχεία καταγραφής γίνεται ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας. Επιπλέον, τα δεδομένα χρησιμεύουν στη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας και στη διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριακών τεχνικών συστημάτων μας. Αξιολόγηση των δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ δεν πραγματοποιείται σε αυτό το πλαίσιο.

Προς αυτούς τους σκοπούς βρίσκεται και το έννομο συμφέρον μας για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παρ. 1 Γρ. f DSGVO.

4.      Διάρκεια της αποθήκευσης

Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις δεν χρειάζονται πλέον για την επίτευξη του σκοπού της έρευνάς τους. Στην περίπτωση καταγραφής των δεδομένων για τη διάθεση της ιστοσελίδας, τα δεδομένα διαγράφονται όταν τερματιστεί η εκάστοτε επίσκεψη.

 

Σε περίπτωση αποθήκευσης των δεδομένων σε αρχεία καταγραφής, το αργότερο μετά από 30 ημέρες. Πέραν των παραπάνω αποθήκευση δεν είναι εφικτή. Σε αυτήν την περίπτωση οι διευθύνσεις IP των χρηστών διαγράφονται ή κωδικοποιούνται, ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η εκχώρηση του πελάτη που καλεί.

5.      Δυνατότητα ένστασης και κατάργησης

Η καταγραφή των δεδομένων για τη διάθεση της ιστοσελίδας και την αποθήκευση των δεδομένων σε αρχεία καταγραφής είναι άκρως απαραίτητη για τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Συνεπώς δεν υφίσταται καμία δυνατότητα ένστασης από πλευράς του χρήστη.

III.              Χρήση των cookies

a) Περιγραφή και εύρος της επεξεργασίας δεδομένων

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies αποτελούν αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή ή από τον περιηγητή στο υπολογιστικό σύστημα του χρήστη. Όταν ένας χρήστης καλεί μία ιστοσελίδα, ένα cookie μπορεί να αποθηκευθεί στο λειτουργικό σύστημα του χρήστη. Αυτό το cookie περιέχει μία χαρακτηριστική ακολουθία χαρακτήρων, η οποία επιτρέπει σαφή αναγνώριση του περιηγητή σε περίπτωση εκ νέου κλήσης της ιστοσελίδας.

 

Χρησιμοποιούμε cookies για να διαμορφώσουμε την ιστοσελίδα μας με τρόπο φιλικότερο προς τον χρήστη. Μερικά στοιχεία της ιστοσελίδας μας απαιτούν ο επικαλούμενος περιηγητής να μπορεί να αναγνωριστεί και μετά από αλλαγή της σελίδας. 

 

Διαχωρίζουμε τα εξής cookies κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας:

 

Απαραίτητα cookies

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της σελίδας και την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων επίσκεψης, ώστε η σελίδα να προβάλλεται σωστά.

 

Cookies επίδοσης

Τα cookies επίδοσης χρησιμοποιούνται ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την τεχνική απόδοση, όπως ταχύτητα φόρτωσης και διαμόρφωση εικόνας.

 

Λειτουργικά cookies

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται από τις εφαρμογές μας για την ενδιάμεση αποθήκευση των καταχωρημένων δεδομένων, ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα και φιλικότητα προς τον πελάτη.

 

Διαφημιστικά cookies

Χρησιμοποιούμενα διαφημιστικά cookies για να ελέγχουμε την επιτυχία των ενεργειών μάρκετινγκ.

 

Cookies τρίτων

 

Τα cookies τρίτων είναι cookies, τα οποία ορίζονται μεν από έναν υπεύθυνο για την επεξεργασία, αυτός όμως δεν είναι ο φορέας λειτουργίας της ιστοσελίδας, την οποία επισκέπτεται ο χρήστης.

 

Χρησιμοποιούμε cookies τρίτων π.χ. για να συνδέσουμε τη σελίδα μας με το LinkedIn και το Twitter και να δώσουμε στους επισκέπτες μας τη δυνατότητα να κοινοποιούν κάτι απευθείας μέσω LinkedIn ή Twitter.

 

Χρησιμοποιούμε, επίσης, Google Analytics, μία υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google Inc. («Google»). Η Google χρησιμοποιεί cookies. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση της online προσφοράς από τους χρήστες μεταβιβάζονται κατά κανόνα σε έναν σέρβερ της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες στην παραγγελία μας για να αξιολογήσει τη χρήση της online προσφοράς από τους χρήστες, για να συντάξει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες στα πλαίσια αυτής της online προσφοράς και για να προσφέρει σε εμάς περαιτέρω υπηρεσίες που συνδέονται με τη χρήση αυτής της online προσφοράς και τη χρήση του διαδικτύου. Από τα επεξεργασμένα δεδομένα μπορούν να δημιουργηθούν ψευδώνυμα προφίλ των χρηστών.

 

Χρησιμοποιούμε τη Google Analytics μόνο με ενεργοποιημένη ανωνυμοποίηση IP. Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση IP των χρηστών συντομεύεται από τη Google εντός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβατικά κράτη της συμφωνίας μέσω του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεταβιβάζεται ολόκληρη η διεύθυνση IP σε έναν σέρβερ της Google στις ΗΠΑ και συντομεύεται εκεί. Η υπολογισμένη από τον περιηγητή του χρήστη διεύθυνση IP δεν συνδέεται με άλλα δεδομένα της Google.

 

Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να αποτρέψουν την αποθήκευση των cookies μέσω ανάλογης ρύθμισης του λογισμικού του περιηγητή τους. Επίσης, οι χρήστες μπορούν να αποτρέψουν την καταγραφή των δεδομένων στη Google, που παράγονται από το cookie και αφορούν στη χρήση της online προσφοράς, καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας το διαθέσιμο στον κάτωθι σύνδεσμο plugin του περιηγητή και εγκαθιστώντας το: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς από την Google, δυνατότητες ρύθμισης και ένστασης, θα βρείτε στις ιστοσελίδες της Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=el («Χρήση δεδομένων από την Google κατά τη χρήση εκ μέρους σας ιστοσελίδων ή εφαρμογών των εταίρων μας»), https://policies.google.com/technologies/ads?hl=el («Χρήση δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς»), http://www.google.de/settings/ads («Διαχείριση πληροφοριών, που χρησιμοποιεί η Google, για να σας παρουσιάσει διαφήμιση») και http://www.google.com/ads/preferences/ («Καθορίστε ποια διαφήμιση θα σας δείχνει η Google»).

 

b) Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με χρήση τεχνικώς απαραίτητων cookies είναι το Άρθρο 6 Παρ. 1 Γρ. f DSGVO.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με τη χρήση cookies για σκοπούς ανάλυσης είναι, κατόπιν σχετικής έγκρισης του χρήστη, το Άρθρο 6 Παρ. 1 Γρ. a DSGVO.

c) Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων  

Ο σκοπός χρήσης τεχνικώς απαραίτητων cookies είναι η διευκόλυνση χρήσης ιστοσελίδων για τους χρήστες. Μερικές λειτουργίες των ιστοσελίδων μας δεν προσφέρονται χωρίς τη χρήση cookies. Εδώ χρειάζεται η εκ νέου αναγνώριση του περιηγητή ακόμη και μετά από αλλαγή της σελίδας.

 

Τα δεδομένα χρήστη, που συγκεντρώνονται από τεχνικώς απαραίτητα cookies, δεν χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών.

 

Η χρήση cookies ανάλυσης (διαφημιστικά cookies και cookies τρίτων) γίνεται για τη βελτίωση της ποιότητας της ιστοσελίδας μας και των περιεχομένων της. Χάρη στα cookies ανάλυσης μαθαίνουμε πως χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα και, έτσι, μπορούμε να βελτιστοποιούμε διαρκώς την προσφορά μας. Μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός προφίλ βάσει των ενδιαφερόντων σας και για την προβολή σχετικής διαφήμισης σε άλλες ιστοσελίδες.


Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με χρήση τεχνικώς απαραίτητων cookies είναι το Άρθρο 6 Παρ. 1 Γρ. f DSGVO.

 

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με τη χρήση cookies για σκοπούς ανάλυσης είναι, κατόπιν σχετικής έγκρισης του χρήστη, το Άρθρο 6 Παρ. 1 Γρ. a DSGVO.

 

d) Διάρκεια της αποθήκευσης, δυνατότητα ένστασης και κατάργησης

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και από εκεί μεταβιβάζονται στη σελίδα μας. Έτσι, ως χρήστης έχετε τον πλήρη έλεγχο της χρήσης των cookies. Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στον περιηγητή σας μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη μεταβίβαση των cookies. Ήδη αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί να γίνει και αυτόματα.

IV.              Εγγραφή

1.        Περιγραφή και εύρος της επεξεργασίας δεδομένων

Στην ιστοσελίδα μας δίνουμε στους χρήστες τη δυνατότητα να εγγραφούν δηλώνοντας προσωπικά δεδομένα. Τα δεδομένα καταχωρούνται σε μία μάσκα εισαγωγής, μεταβιβάζονται σε εμάς και αποθηκεύονται. Συγκεντρώνονται τα εξής δεδομένα στα πλαίσια της διαδικασίας εγγραφής:

 

Όνομα

Επώνυμο

E-Mail

Τηλέφωνο

Πληροφορίες επιχείρησης

 

Κατά το χρονικό σημείο της εγγραφής αποθηκεύονται επιπλέον τα εξής δεδομένα:

(1)   Πληροφορίες για τον τύπο περιηγητή και τη χρησιμοποιούμενη έκδοση

(2)   Το λειτουργικό σύστημα του χρήστη

(3)   Τη διεύθυνση IP του χρήστη

(4)   Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης

(5)   Ιστοσελίδες, από τις οποίες το σύστημα του χρήστη καταλήγει στην ιστοσελίδα μας

(6)   Ιστοσελίδες, που καλούνται από το σύστημα του χρήστη μέσω της ιστοσελίδας μας.

2.        Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι, κατόπιν σχετικής έγκρισης του χρήστη, το Άρθρο 6 Παρ. 1 Γρ. a DSGVO.

 

Εάν η εγγραφή χρησιμεύει στην εκπλήρωση μίας σύμβασης, της οποίας συμβαλλόμενος είναι ο χρήστης, ή στην εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων, πρόσθετη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το Άρθρο 6 Παρ. 1 Γρ. b DSGVO.

3.      Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Εγγραφή του χρήστη είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση μίας σύμβασης με το χρήστη ή για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων.

 

Με την επιφύλαξη της έγκρισής σας, την οποία παίρνουμε ειδικά για τους αναφερόμενους σκοπούς εγγραφής, και της δυνατότητάς σας ανά πάσα στιγμή να διακόψετε, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας και για να σας προσφέρουμε εκείνα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα μπορούσαν να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτές τις υπηρεσίες κάνοντας κλικ στο σημείο «Διακοπή σύνδεσης». Εάν μετά από αυτό το διάστημα ζητήσετε περαιτέρω αλληλογραφία από την Kuehne + Nagel, μπορείτε να επαναφέρετε τη συνδρομή σας και στη συνέχεια να κάνετε ξανά κλικ στο σημείο «Διακοπή σύνδεσης», εάν επιθυμείτε να διακόψετε ξανά.

4.      Διάρκεια της αποθήκευσης

Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις δεν χρειάζονται πλέον για την επίτευξη του σκοπού της έρευνάς τους.

 

Κατά τη διαδικασία εγγραφής για την εκπλήρωση μίας σύμβασης ή την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων, διαγράφονται όταν δεν χρειάζονται πλέον για την εκτέλεση της σύμβασης. Ακόμη και μετά τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να χρειάζεται η αποθήκευση προσωπικών δεδομένων του συμβαλλόμενου, για την ανταπόκριση συμβατικών ή νομικών υποχρεώσεων.

 

Τα προσωπικά δεδομένα από τον λογαριασμό σας αποθηκεύονται για όσο απαιτείται για τους σκοπούς που έχουν συγκεντρωθεί ή τεθεί σε επεξεργασία. Άλλα ισχύουν εφόσον οφείλουμε να τηρήσουμε νομικές προθεσμίες φύλαξης.

 

Σε αντίθετη περίπτωση ισχύει το εξής: Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό για περισσότερες από 365 ημέρες, θα χρησιμοποιήσουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να σας γνωστοποιήσουμε τη διαγραφή του λογαριασμού σας.

5.      Δυνατότητα ένστασης και κατάργησης

Ως χρήστης έχετε ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να λύσετε την εγγραφή. Μπορείτε να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή τα αποθηκευμένα για εσάς δεδομένα.

 

Εάν τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση μίας σύμβασης ή την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων, πρόωρη διαγραφή των δεδομένων είναι εφικτή μόνο εφόσον συμβατικές ή νομικές υποχρεώσεις δεν αντιτίθενται στη διαγραφή.

V.            Έντυπο επικοινωνίας και επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1.             Περιγραφή και εύρος της επεξεργασίας δεδομένων

Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει ένα έντυπο επικοινωνίας, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ηλεκτρονική επικοινωνία. Εάν ένας χρήστης εκμεταλλευτεί αυτή τη δυνατότητα, τα δεδομένα, που έχουν καταχωρηθεί στη μάσκα εισαγωγής, μεταβιβάζονται σε εμάς και αποθηκεύονται. Πρόκειται για τα εξής δεδομένα:

(1)   Όνομα

(2)   Επώνυμο

(3)   E-Mail

(4)   Πόλη

(5)   Χώρα

(6)   Ταχ. Κώδ.

(7)   Εταιρεία

 

Για την επεξεργασία των δεδομένων χρειάζεται η έγκρισή σας, στα πλαίσια της διαδικασίας αποστολής, ενώ γίνεται και μνεία στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Εάν γίνει επικοινωνία μέσω μίας έτοιμης ηλεκτρονικής διεύθυνσης, σε αυτήν την περίπτωση αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, που έχουν μεταβιβαστεί με το e-Mail.

 

Σε αυτό το πλαίσιο δεν γίνεται μεταβίβαση των δεδομένων σε τρίτους. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επεξεργασία της συνομιλίας.

2.      Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι, κατόπιν σχετικής έγκρισης του χρήστη, το Άρθρο 6 Παρ. 1 Γρ. a DSGVO.

 

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων, τα οποία μεταβιβάζονται στα πλαίσια αποστολής ενός e-Mail, είναι το Άρθρο 6 Παρ. 1 Γρ. f DSGVO. Εάν η επικοινωνία μέσω e-Mail αποσκοπεί στη σύναψη μίας σύμβασης, τότε πρόσθετη νομική βάση για την επεξεργασία είναι το Άρθρο 6 Παρ. 1 Γρ. b DSGVO.

3.      Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τη μάσκα εισαγωγής χρησιμεύει αποκλειστικά στην επεξεργασία της σύναψης επαφής. Σε περίπτωση σύναψης επαφής μέσω e-Mail, υπάρχει έννομο συμφέρον για την επεξεργασία των δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για άλλους από τους αναφερόμενους σκοπούς γίνεται μόνο με σαφή έγκριση από εσάς.

 

Τα προσωπικά δεδομένα, που επεξεργάζονται κατά τα λοιπά κατά τη διαδικασία αποστολής, χρησιμεύουν στην αποφυγή κατάχρησης του εντύπου επικοινωνίας και στην ασφάλεια των πληροφοριακών τεχνικών συστημάτων μας.

4.      Διάρκεια της αποθήκευσης

Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις δεν χρειάζονται πλέον για την επίτευξη του σκοπού της έρευνάς τους. Για τα προσωπικά δεδομένα από τη μάσκα εισαγωγής του εντύπου επικοινωνίας και αυτά, που απεστάλησαν μέσω e-Mail, αυτά διαγράφονται όταν ολοκληρωθεί η εκάστοτε συνομιλία με τον χρήστη. Η συνομιλία θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν από τις καταστάσεις συμπεραίνεται ότι το σχετικό γεγονός έχει τελικά τακτοποιηθεί.

5.      Δυνατότητα ένστασης και κατάργησης

Ο χρήστης έχει ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να ανακαλέσει την έγκρισή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Εάν ο χρήστης επικοινωνήσει με εμάς μέσω e-Mail, μπορεί να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων του. Σε μία τέτοια περίπτωση, η συνομιλία δεν μπορεί να συνεχιστεί.

 

Μπορείτε να απευθύνετε την ανάκληση της έγκρισης και την ένσταση αποθήκευσης στο σύνδεσμο που αναφέρεται στο εδάφιο VIII.

 

Όλα τα προσωπικά δεδομένα, που έχουν αποθηκευτεί στα πλαίσια της σύναψης επαφής, διαγράφονται σε αυτή την περίπτωση.

VI.              Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Εάν επεξεργάζεστε προσωπικά δεδομένα, θεωρείστε υποκείμενο των δεδομένων υπό την έννοια του DSGVO και έχετε τα εξής δικαιώματα απέναντι στον υπεύθυνο.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ανά πάσα στιγμή https://privacy.kuehne-nagel.com/dsar-form/ .

1.        Δικαίωμα πληροφόρησης

Μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο μία βεβαίωση σχετικά με το εάν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν τίθενται από εμάς προς επεξεργασία.

Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο πληροφορίες για τα εξής:

(1)       τους σκοπούς, για τους οποίους τα προσωπικά δεδομένα τίθενται προς επεξεργασία

(2)       τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται

(3)       τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών, στους οποίους έχουν παρουσιαστεί ή θα παρουσιαστούν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν

(4)       την προγραμματιζόμενη διάρκεια της αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν ή, εάν δεν υπάρχει δυνατότητα συγκεκριμένων στοιχείων, κριτήρια για τον προσδιορισμό της διάρκειας αποθήκευσης

(5)       την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας από τον υπεύθυνο ή δικαιώματος ένστασης ως προς αυτή την επεξεργασία

(6)       την ύπαρξη δικαιώματος προσφυγής σε μία εποπτική αρχή

(7)       όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες ως προς την προέλευση των δεδομένων, εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν συγκεντρώθηκαν από το υποκείμενο των δεδομένων

(8)       την ύπαρξη αυτόματης λήψης απόφασης, συμπεριλαμβανομένης διαμόρφωσης προφίλ, σύμφωνα με το Άρθρο 22 Παρ. 1 και 4 DSGVO και – τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις – εύλογες πληροφορίες για την εμπλεκόμενη λογική, καθώς και τη σημασία και τις επιδιωκόμενες επιδράσεις μίας τέτοιας επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες για το εάν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν μεταβιβάζονται σε μία τρίτη χώρα ή σε ένα διεθνή οργανισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το Άρθρο 46 DSGVO ως προς τη μεταβίβαση.

2.      Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης και/ή ολοκλήρωσης απέναντι στον υπεύθυνο, εφόσον τα επεξεργασμένα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν είναι λάθος ή ελλιπή. Ο υπεύθυνος οφείλει να προβεί άμεσα σε διόρθωση.

3.      Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(1)       εάν αμφισβητείτε την ορθότητα των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν για ένα διάστημα, που επιτρέπει στον υπεύθυνο να ελέγξει την ορθότητα των προσωπικών δεδομένων

(2)       εάν η επεξεργασία είναι παράνομη και αρνείστε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και αντ’ αυτού ζητάτε τον περιορισμό χρήσης των προσωπικών δεδομένων

(3)       εάν ο υπεύθυνος δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, εσείς όμως τα χρειάζεστε για την προβολή, άσκηση ή υπεράσπιση έννομων αξιώσεων, ή

(4)       εάν έχετε κάνει ένσταση κατά της επεξεργασίας σύμφωνα με το Άρθρο 21 Παρ. 1 DSGVO και ακόμη δεν έχει οριστεί εάν οι έννομες αιτίες του υπεύθυνου υπερισχύουν των δικών σας.

Εάν έχει περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, αυτά τα δεδομένα επιτρέπεται να τεθούν σε επεξεργασία - εξαιρουμένης της αποθήκευσής τους - μόνο με την έγκρισή σας ή για την προβολή, άσκηση ή υπεράσπιση έννομων αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων ενός άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για ένα σημαντικό δημόσιο συμφέρον της Ένωσης ή ενός κράτους-μέλους.

Εάν ο περιορισμός της επεξεργασίας έχει περιοριστεί βάσει των ως άνω προϋποθέσεων, θα ενημερωθείτε από τον υπεύθυνο πριν την ακύρωση του περιορισμού.

4.      Δικαίωμα διαγραφής

a)        Υποχρέωση διαγραφής

Μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο την άμεση διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και ο υπεύθυνος είναι υποχρεωμένος να διαγράψει άμεσα τα δεδομένα, εφόσον ισχύει ένας εκ των κάτωθι λόγων:

(1)       Τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς, για τους οποίους συγκεντρώθηκαν ή ετέθησαν σε άλλου είδους επεξεργασία.

(2)       Ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας, επάνω στην οποία στηρίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παρ. 1 Γρ. a ή Άρθρο 9 Παρ. 2 Γρ. a DSGVO, και απουσιάζει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.

(3)       Κάνετε ένσταση σύμφωνα με το Άρθρο 21 Παρ. 1 DSGVO κατά της επεξεργασίας και δεν υπάρχουν έννομοι λόγοι με προτεραιότητα για την επεξεργασία, ή κάνετε ένσταση σύμφωνα με το Άρθρο 21 Παρ. 2 DSGVO κατά της επεξεργασίας.

(4)       Τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν τέθηκαν σε παράνομη επεξεργασία.

(5)       Η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση μίας έννομης υποχρέωσης βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου των κρατών-μελών, στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος.

(6)                   Τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν συγκεντρώθηκαν σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφόρησης, σύμφωνα με το Άρθρο 8 Παρ. 1 DSGVO.

b)        Πληροφορίες προς τρίτους

Εάν ο υπεύθυνος έχει δημοσιοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και υποχρεούται σε διαγραφή τους, βάσει του Άρθρου 17 Παρ. 1 DSGVO, λαμβάνει ανάλογα μέτρα συνυπολογίζοντας τη διαθέσιμη τεχνολογία και τα έξοδα υλοποίησης, ακόμη και τεχνικού είδους, ώστε να ενημερώσει τον υπεύθυνο της επεξεργασίας δεδομένων, που επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, ότι εσείς, ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε αξιώσει διαγραφή όλων των συνδέσμων σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα ή των αντιγράφων αυτών των προσωπικών δεδομένων.

c)        Εξαιρέσεις

Το δικαίωμα διαγραφής δεν υφίσταται, εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους εξής λόγους:

(1)       για την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης έκφρασης της γνώμης και ενημέρωσης

(2)       για την εκπλήρωση μίας έννομης υποχρέωσης που απαιτεί την επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ένωσης ή των κρατών-μελών, στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος, ή για την εκπλήρωση ενός καθήκοντος προς δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας και έχει μεταβιβαστεί στον υπεύθυνο

(3)       για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα δημόσιας υγείας βάσει του Άρθρου 9 Παρ. 2 Γρ. h και i, καθώς και του Άρθρου 9 Παρ. 3 DSGVO

(4)       για σκοπούς αρχειοθέτησης για το δημόσιο συμφέρον, επιστημονικούς ή ιστορικούς ερευνητικούς σκοπούς ή για στατιστικούς σκοπούς βάσει του Άρθρου 89 Παρ. 1 DSGVO, εφόσον το δικαίωμα που ορίζεται στην παράγραφο a) καθιστά πιθανόν αδύνατη την πραγματοποίηση των σκοπών αυτής της επεξεργασίας ή την επηρεάζει σοβαρά, ή

(5)       για την προβολή, άσκηση ή υπεράσπιση έννομων αξιώσεων.

5.      Δικαίωμα ενημέρωσης

Εάν έχετε προβάλλει το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας κατά του υπευθύνου, τότε ο υπεύθυνος είναι υποχρεωμένος να κοινοποιήσει σε όλους τους παραλήπτες, στους οποίους παρουσιάστηκαν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, αυτή τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, εκτός και εάν αυτό αποδειχθεί αδύνατο ή συνδέεται με υπερβολικό κόστος.

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από τον υπεύθυνο για αυτούς τους παραλήπτες.

6.      Δικαίωμα μεταβιβασιμότητας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και έχετε διαθέσει στον υπεύθυνο σε ένα δομημένο, κοινό και αναγνώσιμο από υπολογιστή μορφότυπο. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να μεταβιβάσετε αυτά τα δεδομένα σε έναν άλλον υπεύθυνο χωρίς παρεμπόδιση από τον υπεύθυνο, στον οποίο έχουν διατεθεί τα προσωπικά δεδομένα, εφόσον

(1)       η επεξεργασία βασίζεται σε μία συγκατάθεση βάσει του Άρθρου 6 Παρ. 1 Γρ. a DSGVO ή του Άρθρου 9 Παρ. 2 Γρ. a DSGVO ή βάσει σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παρ. 1 Γρ. b DSGVO και

(2)       η επεξεργασία γίνεται με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών.

Ασκώντας αυτό το δικαίωμα έχετε, επίσης, το δικαίωμα να διασφαλίσετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν θα μεταβιβαστούν απευθείας από τον έναν υπεύθυνο σε έναν άλλο υπεύθυνο, εφόσον τούτο είναι τεχνικώς εφικτό. Ελευθερίες και δικαιώματα τρίτων δεν επιτρέπεται να επηρεάζονται εξ αυτών.

Το δικαίωμα μεταβιβασιμότητας δεδομένων δεν ισχύει για μία επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση ενός καθήκοντος, το οποίο είναι για το δημόσιο συμφέρον ή γίνεται κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας και έχει μεταβιβαστεί στον υπεύθυνο.

7.      Δικαίωμα ένστασης

Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα ένστασης κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, η οποία γίνεται βάσει του Άρθρου 6 Παρ. 1 Γρ. e ή f DSGVO, για λόγους που προκύπτουν από τη δική σας ιδιαίτερη κατάσταση. Το ίδιο ισχύει και για μία διαμόρφωση προφίλ που βασίζεται σε αυτούς τους κανονισμούς.

Ο υπεύθυνος δεν επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός και εάν μπορεί να αποδείξει επιτακτικούς και άξιους προστασίας λόγους για την επεξεργασία, που υπερβαίνουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, ή εάν η επεξεργασία χρησιμεύει στην προβολή, άσκηση ή υπεράσπιση έννομων αξιώσεων.

Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία προκειμένου για άμεση διαφήμιση, έχετε το δικαίωμα άσκησης ανά πάσα στιγμή ένστασης κατά της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς διαφήμισης. Το ίδιο ισχύει και για τη διαμόρφωση προφίλ, εφόσον συνδέεται με τέτοιου είδους άμεση διαφήμιση.

Εάν αντιτεθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσης διαφήμισης, τότε τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα υπόκεινται πλέον σε επεξεργασία για τέτοιους σκοπούς.

Έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε το δικαίωμα ένστασης, σε συνδυασμό με τη χρήση υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφόρησης – παρά την Οδηγία 2002/58/ΕΚ – μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, στις οποίες εφαρμόζονται τεχνικές προδιαγραφές.

8.      Δικαίωμα ανάκλησης της δήλωσης συναίνεσης περί προστασίας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη δήλωση συναίνεσης περί προστασίας των δεδομένων. Από την ανάκληση της συναίνεσης δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει της συναίνεσης έως την ανάκληση.

9.      Αυτοματοποιημένη απόφαση σε μεμονωμένη περίπτωση συμπεριλαμβανομένης διαμόρφωσης προφίλ

Έχετε το δικαίωμα να μην υποταχθείτε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε μία αυτοματοποιημένη επεξεργασία - συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης προφίλ - που δημιουργείται κατά εσάς με νομική συνέπεια ή που σας επηρεάζει με παρόμοιο τρόπο σημαντικά. Αυτό δεν ισχύει όταν η απόφαση

(1)       είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκπλήρωση μίας σύμβασης μεταξύ εσάς και του υπεύθυνου,

(2)       επιτρέπεται βάσει νομικών κανόνων της Ένωσης ή των κρατών-μελών, στους οποίους υπόκειται ο υπεύθυνος, και αυτοί οι νομικοί κανόνες περιέχουν λογικά μέτρα για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας, καθώς και για τα έννομα συμφέροντα σας, ή

(3)       πραγματοποιείται με ρητή συγκατάθεσή σας.

Ωστόσο αυτές οι αποφάσεις απαγορεύεται να βασίζονται σε ιδιαίτερες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 9 Παρ. 1 DSGVO, εφόσον δεν ισχύει το Άρθρο 9 Παρ. 2 Γρ. a ή g και δεν έχουν ληφθεί λογικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών, καθώς και των έννομων συμφερόντων σας.

Ως προς τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα σημεία (1) και (3), ο υπεύθυνος λαμβάνει λογικά μέτρα για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων και ελευθεριών, καθώς και των έννομων συμφερόντων σας, όπου εδώ συγκαταλέγεται τουλάχιστον το δικαίωμα διασφάλισης της παρέμβασης ενός προσώπου από πλευράς του υπεύθυνου, έκφρασης της προσωπικής άποψης και ακύρωσης της απόφασης.

10.  Δικαίωμα προσφυγής σε εποπτική αρχή

Χωρίς να θίγεται άλλο διοικητικό ή δικαστικό ένδικο βοήθημα, έχετε το δικαίωμα προσφυγής σε μία εποπτική αρχή, ειδικά στο κράτος-μέλος του τόπου παραμονής σας, του χώρου εργασίας σας ή του τόπου της υποτιθέμενης παραβίασης, εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον νόμο DSGVO.

Η εποπτική αρχή, στην οποία υποβάλλεται η προσφυγή, ενημερώνει τον προσφεύγοντα σχετικά με την κατάσταση και τα αποτελέσματα της προσφυγής, μαζί με τη δυνατότητα ενός ένδικου μέσου σύμφωνα με το Άρθρο 78 DSGVO.

 

VII.            Προβολή συμβάντων προστασίας δεδομένων

Συμβάντα προστασίας δεδομένων μπορούν να προβληθούν ανά πάσα στιγμή privacy(at)kuehne-nagel.com.

Το συμβάν προστασίας δεδομένων σημαίνει παραβίαση της ασφάλειας, η οποία οδηγεί σε κατά λάθος ή άδικη καταστροφή, σε απώλεια, αλλαγή, αναρμόδια δημοσιοποίηση ή αναρμόδια πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, τα οποία μεταβιβάζονται από την Kuehne + Nagel ή από έναν εξουσιοδοτημένο από αυτήν τρίτο, αποθηκεύονται ή υπόκεινται σε άλλου είδους επεξεργασία.

VIII.         Ανήλικοι

Άτομα κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζουν προς εμάς προσωπικά δεδομένα χωρίς την έγκριση των αρμόδιων για την ανατροφή τους. Σύμφωνα με το Άρθρο 8 DSGVO, παιδιά έως 16 ετών επιτρέπεται να ανακοινώνουν τέτοιες συναινέσεις μόνο με έγκριση των αρμόδιων για την ανατροφή τους. Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων δεν συγκεντρώνονται και δεν επεξεργάζονται σκόπιμα.

IX.               Επικαιρότητα και εγκυρότητα της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων

Η Kuehne + Nagel διατηρεί το δικαίωμα της προσαρμογής ανά πάσα στιγμή της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων και με μελλοντική ισχύ. Συνιστάται, λοιπόν, η εκ νέου ανάγνωση αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων σε τακτά διαστήματα.